Správa dodávateľského reťazca

 

Snažíme sa vybudovať udržateľnú spoločnosť, v ktorej sú rešpektované ľudské práva


Konica Minolta je globálna spoločnosť pôsobiaca v 50 krajinách po celom svete. Objem nákupov skupiny činí vyše 520 miliárd jenov.

Konica Minolta vo svojich obchodných aktivitách považuje všetkých dodávateľov, ktorí dodávajú a vyrábajú materiály, ako sú suroviny a diely, alebo poskytujú logistické a ďalšie služby, nenahraditeľných partnerov.

Spoločnosť Konica Minolta sa s dodávateľmi snaží vybudovať dôverný vzťah prostredníctvom transparentných a poctivých transakcií, aby dosiahla spoločného cieľa, ktorým je včasné poskytovanie výnimočných produktov a služieb zákazníkom po celom svete.

Spoločnosť Konica Minolta si uvedomuje, že na celom svete existujú pracovníci, ktorí sú nútení pracovať bez ohľadu na svoje práva alebo musí pracovať v žalostných podmienkach, pričom tieto nepriaznivé situácie hrozí najmä deťom, a zahraničným (migrujúcim) pracovníkom.

Spoločnosť Konica Minolta vo svojom dodávateľskom reťazci presadzuje iniciatívy korporátnej spoločenskej zodpovednosti, * čím pomáha vytvárať udržateľnej spoločnosti rešpektujúcej všetky ľudské práva. Naša spoločnosť verí, že podniky nie sú zodpovedné len za svoje produkty, ale aj spoločensky zodpovedné za zlepšovanie pracovných podmienok (ľudských práv), etiky, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti v celom dodávateľskom reťazci, ktorý doručuje výrobky zákazníkom. Aby spoločnosť Konica Minolta dosiahla tieto zlepšenia vo svojich výrobných základniach, vykonáva nákupy založené na korporátnej spoločenskej zodpovednosti a úzko spolupracuje s dodávateľmi, ktorí dodávajú suroviny a diely pre jej produkty.

Aby spoločnosť Konica Minolta naplnila spoločenská očakávania, ako je rešpektovanie ľudských práv, angažuje sa jednak vo svojich výrobných závodoch, ale tiež spolupracuje s poskytovateľmi výrobných a logistických služieb. Je tiež presvedčená, že týmto postupom zvyšuje hodnotu spoločnosti Konica Minolta aj jej dodávateľov. Vďaka tejto spolupráci navyše môžu zákazníci nakupovať produkty s pokojným svedomím a istotou, že svoju kúpi prispievajú k rozvoju udržateľnej spoločnosti. Spoločnosť Konica Minolta si je vedomá, že nákupy založené na korporátnej spoločenskej zodpovednosti znamenajú oveľa viac než len spoločenskú zodpovednosť globálnej spoločnosti. Uvedomuje si tiež to, že zlepšenie pracovných podmienok vedie k vyššej spokojnosti zamestnancov a ich nižšiemu prirodzenému úbytku. Tým sa znižuje obchodné riziko a zvyšuje kvalita v celom dodávateľskom reťazci. Popisovaný proaktívny prístup sa zakladá na mnohých dôvodoch.

* Dodávateľský reťazec: Rad aktivít, ktoré obnáša doručenie produktu alebo služby zákazníkovi, od nákupu a výroby až po distribúciu a predaj.
 

Nákupná politika spoločnosti Konica Minolta

Skupina Konica Minolta Group sa stará o spokojnosť zákazníkov tým, že vytvára inovatívne produkty a služby, ktore prispievajú k rozvoju spoločnosť, v súlade s Naso filozofiou manažmentu nazvanej "vytvaranie nových hodnôt". V oblasti nákupu Vytvárame s dodávateľom silná partnerstvo založené na spravodlivosti a transparentnosti, a prostredníctvom naplnením spoločenských zodpovednosť Voči dodávateľom sa snažíme budove udržateľnú spoločnosť.
 

 1. OTVORENÁ
  S dodávateľmi budeme budovať transparentné a spoľahlivé vzťahy, budeme riadiť nákup otvoreným spôsobom a zároveň zdieľať ciele z dlhodobého i globálneho hľadiska.
 2. FÉROVÁ
  Transakcie budeme vykonávať na základe voľnej súťaže s logickými kritériami na vyhodnocovanie. S dodávateľmi sa pokúsime nastaviť podmienky tak, aby vyhovovali obom stranám.
 3. GLOBÁLNA
  Budeme mať globálny rozhľad a budeme sústrediť nákup hlavičiek, ktoré najlepšie vyhovujú našim prevádzkovým potrebám.
 4. DODRŽIAVANIE PREDPISOV
  Budeme dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy, podnikovú etiku a vnútropodnikové zásady a predpisy.
 5. EKOLÓGIA
  Svetovej populácii a miestnym komunitám prispejeme tým, že sa budeme usilovať o vedúce postavenie v oblasti ochrany životného prostredia a súčasne znižovať dopad našich prevádzkových operácií na ekosystémy.


Prosba na dodávateľov

Na základe silného partnerstva s dodávateľmi žiadame, aby sa naši dodávatelia v rámci zvyšovania spokojnosti zákazníkov a plnenie spoločenských zodpovednosťou sústredili na nasledujúce oblasti.
 

 1. Špičková kvalita
  Zaistenie bezpečnosti produktov a služieb, vrátane dodržiavania bezpečnostných predpisov v jednotlivých krajinách alebo regiónoch, a zvyšovanie kvality na úroveň, ktorá spĺňa požiadavky zákazníkov
 2. Primerané ceny
  Určovanie cien s ohľadom na konkurencieschopnosť na trhu
 3. Reakcia na zmeny v dopyte
  Vývoj stabilného dodávateľského systému, ktorý je schopný flexibilne reagovať na zmeny v dopyte
 4. Dodržiavanie zákonov, predpisov a podnikovej etiky
  Dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov jednotlivých krajín alebo oblastí, vrátane podnikovej etiky
 5. Ochrana životného prostredia
  Podnikanie a nákup materiálu, pri ktorom je zohľadňovalo životné prostredie
 6. Rešpektovanie ľudských práv pracovníkov
  Rešpektovanie základných ľudských práv vrátane zákazu detskej práce, nútenej práce a diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, pohlavia a akéhokoľvek iného dôvodu
 7. Zdravie a bezpečnosť
  Zaistenie bezpečného a čistého pracovného prostredia
 8. Zabezpečenie informácií
  Trvalé zlepšovanie zabezpečenia informácií
 9. Pevné základy managementu
  Budovanie pevných základov manažmentu zaisťujúce nepretržitú a stabilné dodávku materiálov
 

Ekologická spolupráca zameraná na dôslednejšie zaobchádzanie s chemickými látkami používanými v dodávateľskom reťazci

Global Compact OSN

V roku 2009 spoločnosť Konica Minolta podporila svojím podpisom iniciatívu Global Compact, ktorá sa skladá z 10 princípov presadzovaných OSN - tie sa týkajú ľudských práv, práce, životného prostredia a boja s korupciou.

Global Compact je sada dobrovoľných akčných princípov pre podniky, ktorú v roku 1999 navrhol vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan a v roku 2000 oficiálne vstúpila do platnosti v sídle Organizácie spojených národov. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je dosiahnuť trvalo udržateľného rastu v celosvetovom meradle a prinútiť podniky, aby vystupovali ako riadni členovia medzinárodnej komunity a aby ich vedenie zaujalo zodpovedný a kreatívny prístup k riešeniu rôznych celosvetových problémov vrátane globálneho otepľovania, problémov so životným prostredím a ekonomické stratifikácia v spoločnosti.

Spoločnosť Konica Minolta je súčasťou pracovnej skupiny zaoberajúce sa dodávateľskými reťazcami, a pracovné skupiny pre riadnu starostlivosť o ľudské práva pod záštitou iniciatívy Global Compact Network Japan. Získané poznatky sú následne využívané v oblasti nákupu založeného na korporátnej spoločenskej zodpovednosti.

Konica Minolta sa zúčastňuje iniciatívy Global Compact

Webové stránky iniciatívy OSN Global CompactEICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Spoločnosť Konica Minolta sa pripojila ku koalícii EICC* v októbri 2013 a ako jej člen sa stará o podporu nákupu založeného na korporátnej spoločenskej zodpovednosti v rámci dodávateľského reťazca.

Koalícia EICC, ktorá je tvorená viac ako 100 spoločností, vrátane popredných svetových výrobcov elektroniky a ich hlavných dodávateľov, usiluje o zlepšenie podmienok v oblasti ľudských práv, etiky, zdravia a bezpečnosti v dodávateľskom reťazci.

Konica Minolta sa pridala k “Electronic Industry Citizenship Coalition”

EICC 

 

Stiahnuť

Najnovšiu verziu našich všeobecných podmienok nákupu a pravidiel správania dodávateľov v anglickom jazyku nájdete na našich nemeckých webových stránkach:

Stiahnuť tu
Career - Subheader - Meeting