Doplňujúce informácie

Správnym triedením odpadov:


- prispievate k opätovnému použitiu, materiálovému zhodnoteniu a recyklácií elektroodpadu, použitých batérií/akumulátorov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov,


- eliminujete možné vplyvy elektroodpadu, použitých batérií/akumulátorov, odpadov z obalov a neobalových výrobkov na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok,


- prispievate k recyklácii elektroodpadu, použitých batérií/akumulátorov, odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím šetríte nerastné suroviny a prírodné zdroje.

 

Význam grafických symbolov


Takto označené výrobky alebo obaly nepatria do zmiešaného komunálneho odpadu:

označenie pre elektroodpad
označenie pre použité batérie
označenie pre odpady z obalov

 

Elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov je potrebné zbierať oddelene a nezneškodňovať ich spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom.

Elektroodpad a použité batérie/akumulátory odovzdávať kompletné – nerozobraté. Odpady z obalov a neobalových výrobkov vhadzovať do farebných zberných nádob určených na triedené zložky komunálneho odpadu.

Zoznam miest spätného odberu a oddeleného zberu pre elektroodpad a použité batérie nášho zmluvného partnera SEWA, a.s. nájdete na www.sewa.sk.