OPTIMIZED PRINT SERVICES

ZMENIŤ VÝBER

Riadenie a kontrola

Po realizácii a vykonaní testov novej tlačovej infraštruktúry sa v rámci OPS zaoberáme jej komplexnou obsluhou. Ponúkame vám rozširovateľné portfólio služieb na využívanie a riadenie tlačových zariadení a kontrolu obehu dokumentov. Po ich prispôsobení vašim individuálnym požiadavkám môžu rozšíriť doteraz využívané IT služby alebo ich úplne nahradiť.

  • Prevádzka: Proaktívny servis formou vzdialeného prístupu i na mieste. Automatické dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov. Všetky druhy služieb s dobou realizácie prispôsobiteľnou požiadavkám zákazníka: inštalácia, pridanie, premiestnenie, zmeny, dodatočné školenia.
  • Dohľad: Trvalý dohľad nad sieťovými zariadeniami ako aj zariadeniami pripojenými lokálne. Sledovanie úrovne využívania zariadení. Online prístup k informáciám o aktuálnom stave bežných ukazovateľov produktivity, správam o prevádzke zariadení, servisným hláseniam, dodávkach spotrebného materiálu, stave fakturácie a informáciám o zmluvách.
  • Spätná väzba: Trvalé využívanie poznatkov z prevádzky a dohľadu pre vypracovanie návrhov na ďalšie zlepšenia a optimalizáciu. Pravidelné správy pre vedenie firmy. Pravidelné hodnotiace stretnutia kontrolných skupín. Fakturácia podľa požiadaviek zákazníka (napr. samostatné faktúry pre jednotlivé lokality a regióny, celkové sumarizačné faktúry na úrovni centrály atď.). Elektronický prístup k informáciám o stave bežných ukazovateľov produktivity, k správam o prevádzke zariadení, servisným hláseniam, stavu dodávok spotrebného materiálu, stavom vyúčtovania a informáciám o zmluvách. Viac detailov o možnostiach spätnej väzby nájdete v sekcii eCON