Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (stav k 25.05.2018)

Nasledujúcimi informáciami vás chceme informovať o našom spracovávaní vašich osobných údajov a poskytnúť vám informácie o vašich právach v oblasti práva o ochrane osobných údajov.

 

1. Orgán zodpovedný za spracovávanie údajov a zodpovedná osoba


Prevádzkovateľ podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je:

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 850 166 177
E-mail: info(at)konicaminolta.sk

(Pozri našu tiráž)
 

Ak máte otázky na tému ochrany osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na kontaktnú osobu:

Mgr. Karolína Kachlíková, LL.M.
E-mail: oou(at)konicaminolta.cz
Tel.: +420 841 777 777

Zodpovednou osobou podľa čl. 37 nariadenia je:

Pani Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Vaše práva


V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracovávame, máte nasledujúce práva:

 • požadovať informácie o kategóriách spracovaných údajov, účeloch spracovania, prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov vašich údajov, ako aj plánovanej dobe uchovávania (čl. 15 GDPR);
 • požadovať opravu nesprávnych, príp. neúplných údajov, príp. ich doplnenie (čl. 16 GDPR);
 • v rámci čl. 17 GDPR požadovať vymazanie údajov – zvlásť vtedy, keď osobné údaje už nie sú potrebné na daný účel, príp. sa spracovávajú protiprácne alebo ste odvolali svoj súhlas alebo podali námietku proti spracovávaniu;
 • za určitých predpokladov podľa čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracovávania údajov, napríklad pokiaľ nie je možné ich vymazanie, príp. je sporná povinnosť vymazania;
 • v rámci prenosnosti údajov podľa čl. 20 GDPR dostať príslušné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte a príp. požadovať, aby boli odovzdané iným;
 • proti spracovaniu údajov na základe oprávneného záujmu namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špeciálnej situácie (čl. 21 ods. 1 GDPR);
 • udelený súhlas odvolať kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti (čl. 7 ods. 3 GDPR); platí to, samozrejme, aj pre odvolanie súhlasu, ktorý ste nám dali ešte pred platnosťou GDPR;
 • sťažovať sa na spracovanie údajov podľa čl. 77 GDPR na príslušnom dozornom orgáne.
 

3. Získavanie osobných údajov pre návštevu našej webovej stránky


Pokiaľ používate našu webovú stránku len na získanie informácií, t. j. keď sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, získame len tie osobné údaje, ktoré nám odovzdá váš osobný prehliadač. Tieto údaje sú potrebné z technického hľadiska, aby sme vám mohli zobraziť webovú stránku. Ďalej sú tieto údaje potrebné z technického hľadiska na to, aby sme mohli zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť našej webovej stránky (právnym základom je čl. 6 ods.1 s.1 písm. f GDPR).
 

 • IP adresa
 • Dátum a čas požiadavky
 • Krajina pôvodu požiadavky
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Prístupový stav/stavový kód http
 • Webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • Aktuálne množstvo prenesených údajov
 • Iné časové pásmo ako Greenwich Mean Time (GMT)

Niektoré zo služieb ponúkaných na našej webovej stránke môžeme poskytnúť len vtedy, keď s vami môžeme spojiť. V tomto smere závisí možnosť využívania týchto služieb od toho, či nám poskytnete určité osobné (kontaktné) údaje. Tieto údaje získavame, používame a spracovávame len vtedy, pokiaľ je to potrebné, aby sme vám poskytli príslušné služby. Ak sa s nami spojíte e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, údaje, ktoré nám o sebe poskytnete (vaša e-mailová adresa a ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje, ako napr. vaše meno/vaše telefónne číslo), uložíme, aby sme spracovali vašu požiadavku a prípadne odpovedali na vaše otázky. Ak už uchovávanie vašich údajov nie je potrebné, vaše údaje vymažeme. V prípade zákonnej povinnosti archivovania si vyhradzujeme spracovávanie. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
 

4. Účel spracovania, právny základ a doba uchovávania


Ak si na spracovanie vašich osobných údajov vyžiadame váš súhlas, uskutoční sa to na právnom základe čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy s vami alebo na uskutočnenie predzmluvných opatrení na základe vašej požiadavky, právnym základom nášho spracovania je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR. V prípadoch, v ktorých je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právneho záväzku, ktorému podliehame, sa toto spracovanie zakladá na čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. c GDPR. Ak je spracovávanie osobných údajov potrebné na ochranu oprávneného záujmu našej firmy alebo tretích strán a zároveň prevládajú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby, ktorá si vyžaduje ochranu osobných údajov, nie náš oprávnený záujem, potom ako právny základ pre spracovávanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak nie je zvlášť uvedené, osobné údaje vymažeme podľa podmienok čl. 17 a 18 GDPR alebo obmedzíme ich spracovávanie. Zásadne spracovávame a uchovávame vaše osobné údaje len dovtedy, kým sú potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Údaje, ktoré podľa svojho účelu určenia už nie sú potrebné, pravidelne vymazávame, s výnimkou prípadu, kedy je potrebné časovo stanovené ďalšie spracovávanie, ktoré môže vyplynúť z iných zákonom prípustných účelov. Na splnenie povinností dokumentovania a na splnenie zákonných povinností archivovania sa riadime zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú dobu uchovávania písomností, ako aj ich vyraďovanie.

Aby sme zabránili odmietnutiu platieb, v ojedinelých prípadoch pred uzatvorením zmluvy a v rámci významných zmien zmluvy preverujeme bonitu, keď poskytujeme služby, ktoré vyúčtujeme až neskôr. Týmto preverením bonity sa chránime pred nedodržaním platieb. Pomocou Scoring (Profiling) hodnotíme, do akej miery zákazníci podľa zmluvy plnia svoje platobné záväzky. Vypočítané hodnoty Score nám pomáhajú pri rozhodovaní. Scoring je založený na uznávaných matematicko-štatistických postupoch. Výsledky preverovania bonity uchovávame 365 dní.

Na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na váš pevný disk priradený k prehliadaču, ktorý používate, a pomocou ktorých miesto, ktoré súbor cookie uložilo, získava určité informácie. Väčšina cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača znova vymaže (tzv. cookies relácie alebo session cookies). Iné cookies zostanú uložené na vašom koncovom zariadení a umožnia nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies). V nastaveniach prehliadača, ktorý používate, máte možnosť odmietnuť prijatie cookie alebo toto odmietnutie obmedziť len na cookies tretích strán, takzvaných third-party cookies. Vaše nastavenia prehliadača môžu však viesť k tomu, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie našej online ponuky.
 

5. Príjemca vašich údajov


Všeobecne nepredávame alebo nepožičiavame žiadne údaje používateľov. Odovzdávanie tretím stranám nad rámec opísaný v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa uskutoční len vtedy, keď to bude potrebné na vybavenie príslušnej vyžiadanej služby. Pri poskytovaní našich služieb spolupracujeme s našimi partnerskými firmami. Tieto vám poskytnú služby na vlastnú zodpovednosť/v súvislosti s vašou zmluvou s nami. Môžete požiadať o tieto služby a súhlasiť so zapojením partnerskej firmy alebo jej zapojenie sa uskutoční na základe zákonného povolenia. Ďalej spolupracujeme, okrem iného, v oblastiach marketingu, predaja, IT, logistiky a personalistiky, so sprostredkovateľmi v rámci čl. 28 GDPR. Mimoriadne starostlivo si ich vyberáme. V prípade spracovania však aj naďalej zostávame zodpovední za ochranu vašich údajov my. V ďalších prípadoch odovzdávame údaje štátnym orgánom, ktoré sa na nás obrátia. Uskutoční sa to však výlučne vtedy, keď je na to právny záväzok, napríklad keď ide o súdny predpis.
 

6. Takto sa spracovávajú moje údaje:


Vaše spracované údaje zostávajú zásadne v Nemecku a v európskych krajinách (EÚ/EHP). Ak sa vo veľmi obmedzených výnimkách uskutoční spracovanie vašich údajov v krajinách mimo Európskej únie (teda v tzv. tretích štátoch), stane sa tak len vtedy, keď ste s tým výslovne súhlasili, keď je to zákonom stanovené alebo keď je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby. Ak v rámci týchto výnimočných prípadov spracujeme údaje v tretích štátoch, stane sa to len s tým, že budú zabezpečené určité opatrenia (t. j. na základe rozhodnutia o primeranosti Komisie EÚ alebo na základe predloženia vhodných záruk, čl. 44 a nasl. GDPR).
 

7. Reklama a sledovanie


7.1. Webanalytics:
 

   a) Používanie nástroja Piwik

Táto webová stránka používa Piwik, open source nástroj na štatistické vyhodnocovanie prístupu používateľov. Piwik používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu toho, ako používate webovú stránku. Informácie vytvorené pomocou cookie o vašom používaní tejto internetovej ponuky sa ukladajú na našom serveri v Nemecku. Táto webová stránka používa Piwik s rozšírením „AnonymizeIP“. Pomocou neho sa IP adresa okamžite po spracovaní a uložení anonymizuje. Priama súvislosť s konkrétnymi osobami sa tým vylučuje. Údaje získané nástrojom Piwik nespájame s inými údajmi, ktoré sme získali. Inštaláciu súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v celom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ďalej si môžete Piwik deaktivovať tak, že si do prehliadača uložíte súbor cookie na deaktiváciu nástroja Piwik, ktorý je dostupný na tomto odkaze. Bližšie informácie o ochrane údajov tretích poskytovateľov nájdete na: http://piwik.org/privacy/policy. Právnym základom pre používanie nástroja Piwik je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
 

   b) Používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“). Piwik používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu toho, ako používate webovú stránku. Informácie vytvorené pomocou cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla odosielajú na Server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude však vaša IP adresa predtým skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa na server spoločnosti Google v USA odosiela len vo výnimočných prípadoch a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google používa tieto informácie, aby pomocou nich vyhodnocovala používanie webovej stránky, aby zostavovala prehľady o aktivitách na webovej stránke a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytovala ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v celom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete získavanie údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, zakázať tak, že si stiahnete a nainštalujte plug-in prehliadača dostupný na tomto odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 

Táto webová stránka používa Google Analytics s rozšírením „AnonymizeIP“. IP adresy sa spracovávajú skrátené a priama súvislosť s konkrétnymi osobami sa tým vylučuje. Ak dôjde k priradeniu získaných údajov ku konkrétnej osobe, priradenie sa okamžite vylúči a osobné údaje sa obratom vymažú.
 

Google Analytics používame na to, aby sme mohli analyzovať používanie našej webovej stránky a pravidelne ju zlepšovať. Získanými štatistikami môžeme zlepšovať našu ponuku a zaujímavejšie ju prispôsobiť pre vás ako používateľa. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje odovzdávajú do USA, sa spoločnosť Google podriadila EU-US Privacy Shield (pozri https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Informácie tretieho poskytovateľa: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html, príp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Právnym základom pre používanie Google Analytics je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
 

   c) Používanie Google Adwords a remarketingu

Používame ponuku Google Adwords, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvaných reklám Google) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Tieto reklamné prostriedky dodáva Google prostredníctvom takzvaných „ad serverov“. Používajú sa pritom ad server cookies, ktoré umožňujú vyhodnocovanie výkonových parametrov (napr. ad impressions – množstvo kvalifikovaných prístupov k objektu, kliknutia alebo konverzie). Týmto spôsobom dokážeme zistiť, aké úspešné sú naše jednotlivé reklamné opatrenia. Ak sa na našu webovú stránku dostanete z reklamy Google, Google Adwords uloží súbor cookie na vaše koncové zariadenie. V tomto súbore cookie sa uložia hodnoty analýzy (unique cookie ID, počet ad impressions – kvalifikovaných prístupov na jedno umiestnenie (frequency), posledný prístup, informácia opt out (značka, že používateľ už nechce byť oslovovaný)). Cookies, ktoré uloží Google Adwords, spravidla strácajú platnosť po 30 dňoch. Nemajú slúžiť na to, aby vás osobne identifikovali. Umožňujú skôr, aby Google Adwords rozpoznal váš internetový prehliadač. Ak navštívite určité stránky na webovej stránke zákazníka Adwords, Google a zákazník rozpoznajú, že na stránku zákazníka ste boli presmerovaný kliknutím na reklamu. Google nám ako zákazníkovi Adwords poskytuje štatistické vyhodnotenie. Na základe tohto vyhodnotenia môžeme zistiť efektívnosť našich reklamných opatrení. Okrem toho nedostávame žiadne ďalšie informácie, zvlášť vás na základe informácií nedokážeme identifikovať. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a, f GDPR.
 

Táto webová stránka okrem toho pracuje s remarketingom. Remarketing umožňuje cielenú reklamu vychádzajúcu zo záujmov Google Display Network. Na zber údajov vzťahujúcich sa na remarketing sa používajú súbory cookie. My a tretí poskytovatelia, vrátane spoločnosti Google, používame súbory cookie pôvodných poskytovateľov (napr. cookies Google Analytics) v kombinácii so súbormi cookie tretích poskytovateľov (napr. cookies DoubleClick), aby sme na základe predchádzajúcich návštev našich používateľov prispôsobili, optimalizovali a zobrazovali reklamy na našej webovej stránke. Prostredníctvom uložených súborov cookie spoločnosť Google získava a vyhodnocuje vaše správanie ako používateľa pri navštívení rôznych webových stránok. Reklama spoločnosti Konica Minolta sa preto môže, vďaka Google alebo tretím poskytovateľom, zobrazovať aj na iných webových stránkach. Google podľa vlastných tvrdení tu získané údaje, ktoré si ukladá, nepriraďuje k vašim osobným údajom. Google uvádza, že používa pseudonymizáciu. Keď si neželáte, aby sa vám zobrazovali reklamy prispôsobené vašim záujmom, na vašom prehliadači môžete deaktivovať cookies alebo to môžete do budúcnosti oznámiť spoločnosti Google na https://www.google.com/settings/ads/onweb/
 

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://services.google.com/sitestats/de.html.


Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a, f GDPR.

 

   d) Adobe Analytics (Omniture)

Táto webová stránka používa službu na analýzu webových stránok Adobe Analytics (Omniture), aby sme mohli analyzovať používanie našej webovej stránky a pravidelne ju zlepšovať. Získanými štatistikami môžeme zlepšovať našu ponuku a zaujímavejšie ju prispôsobiť pre vás ako používateľa. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje odovzdávajú do USA, sa spoločnosť Adobe podriadila EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Na toto vyhodnocovanie sa na vašom počítači ukladajú súbory cookie. Takto získané informácie sa ukladajú na serveroch, aj v USA. Upozorňujeme, že ak zakážete ukladanie cookies, v tom prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať túto webovú stránku v celom rozsahu. Zakázať ukladanie cookies je možné v nastaveniach vášho prehliadača alebo aktivovaním ikony „Odhlásiť“ na http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.


Táto webová stránka používa Adobe Analytics (Omniture) s nastaveniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, ktorými sa vaša IP adresa skráti o posledný oktet a nahradí generickou IP adresou, teda už nepriraditeľnou. Priama súvislosť s konkrétnymi osobami je tým vylúčená.
 

Informácie tretieho poskytovateľa: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; Bližšie informácie o ochrane údajov tretích poskytovateľov nájdete tu: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.


Právnym základom pre používanie Adobe Analytics (Omniture) je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

 

7.2. Newsletter

Konica Minolta ponúka zákazníkom zaujímavý newsletter. Povinný údaj pre zasielanie newsletteru je len vaša e-mailová adresa. Uvedenie ostatných, zvlášť označených údajov, je dobrovoľné a použijú sa len na to, aby sme vás mohli osobne osloviť. Prihlásenie na odber newsletteru sa uskutočňuje pomocou takzvaného double opt-inu. To znamená, že vám po vašom prihlásení na uvedenú e-mailovú adresu pošleme e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že si želáte zasielanie informácií. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte kliknutím na odkaz zaslaný v e-maile, zaslaný odkaz sa deaktivuje a vaše údaje vymažú. Ak súhlasíte so zasielaním informácií, získate prístup k nasledujúcim informáciám:

 • Novinky a informácie o portfóliu výrobkov Konica Minolta
 • Exkluzívne pozvánky na podujatia, veľtrhy a webináre
 • Zasielanie referenčných správ a success stories
 • Trhové trendy vo forme štúdií, prieskumov trhu a bielych kníh
 • Možnosti účasti na anketách týkajúcich sa spokojnosti zákazníkov


V rámci prihlásenia uložíme vašu použitú IP adresu a čas prihlásenia a potvrdenia. Pokiaľ dáte svoj súhlas, budeme vyhodnocovať správanie vás ako používateľa na našej webovej prezentácii, ako aj v rámci nami zasielaného spravodajcu a priradíme ho k vašej e-mailovej adrese/vášmu používateľskému profilu v rámci našej databázy. Okrem toho uložíme informácie o prehliadači, ktorý ste použili a nastaveniach vo vašom operačnom systéme, ako aj o vašom internetovom pripojení, s ktorým ste nás navštívili na našej webovej stránke. Prostredníctvom zaslaného spravodajcu získame okrem iného potvrdenia o prijatí a prečítaní, ako aj informácie cez odkazy, na ktoré ste v našom newsletteri klikli. Uložíme aj to, ktoré oblasti ste v rámci našej webovej prezentácie a v našej aplikácii navštívili. Vytvorením osobného profilu používateľa chceme náš styk prostredníctvom reklamy prispôsobiť vašim záujmom a optimalizovať pre vás naše ponuky na našej webovej stránke.
 

Náš newsletter obsahuje informácie a novinky spoločnosti Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. a ďalších partnerských firiem v rámci koncernu.
 

Súhlas na zasielanie môžete kedykoľvek odvolať. Môžete zaslať aj e-mail na uoou(zavináč)konicaminolta.sk alebo použiť kontaktné údaje uvedené v tiráži.
 

Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.


 

8. Používanie platformy SharpSpring

V rámci registrácie na odber spravodajcu a na zasielanie informácií používame platformu SharpSpring. Pomocou platformy SharpSpring získavame štatistické údaje o používaní našej webovej ponuky a komunikačných opatreniach, aby sme našu ponuku vhodne optimalizovali a uskutočňovali e-mailový marketing a aktivity na podporu predaja. Spracovávanie pritom prebieha čiastočne automatizovane, a to s cieľom vyhodnocovať určité osobné aspekty (profiling). Sharpspring zaznamená vašu IP adresu a používa cookies (textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači     (pozri vyššie) na sledovanie a analýzu používania webovej stránky, aby poskytovala informácie, ktoré sú špeciálne prispôsobené záujmom používateľa. Informácie vytvorené pomocou cookies sa odovzdávajú na server Sharpspring v USA a tam sa ukladajú. Z nášho poverenia používa SharpSpring tieto informácie na vyhodnocovanie používania webových stránok registrovanými osobami a na zostavovanie reportov o aktivitách na webovej stránke. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača. Vaše nastavenia prehliadača môžu však viesť k tomu, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie našej online ponuky. Pokiaľ sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť SharpSpring sa podriadila EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Okrem toho sme so spoločnosťou SharpSpring uzavreli zmluvu týkajúcu sa GDPR.


Informácie tretieho poskytovateľa: SharpSpring Inc 550 SW 2nd Ave Gainesville FL 3260, USA; Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti SharpSpring sú uvedené na tejto adrese: http://sharpspring.com/legal/privacy/.

Právnym základom pre používanie platformy SharpSpring je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.


9. YouTube


Na našej webovej stránke máme prepojené YouTube videá. Uložené sú na http://www.Youtube.com, dajú sa však prehrávať priamo na našej webovej stránke. Pri prepojení videí na našej webovej stránke sme aktivovali rozšírený režim ochrany údajov. To znamená, že údaje o vás sa nesmú odovzdávať spoločnosti YouTube, keď si video neprehráte. Keď si však video prehráte, údaje sa odovzdajú spoločnosti YouTube. YouTube najprv dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú stránku našej webovej stránky. Okrem toho sa môžu na YouTube prenášať ďalšie informácie, o ktorých nemáme vedomosť. Prenášanie údajov ani nedokážeme ovplyvniť. Keď ste prihlásený na YouTube, prenášané údaje sa priamo priradia k vášmu účtu. Ak si takéto priradenie neprajete, pred prehrávaním videí na našej webovej stránke sa musíte odhlásiť z YouTube. YouTube ukladá údaje o vás ako používateľské profily a použije ich na účely reklamy, prieskum trhu a/alebo prispôsobenie ich stránky podľa potreby. Takéto vyhodnocovanie sa môže uskutočňovať zvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazovanie reklamy prispôsobenej podľa potreby. Máte právo námietky proti vytváraniu používateľských profilov spoločnosťou YouTube, ktoré si musíte uplatniť priamo u spoločnosti YouTube.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracovávaní sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube. Nájdete tam ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vašej súkromnej sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracováva vaše osobné údaje aj v USA a podriadila sa EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.


Právnym základom pre prepojenie YouTube videí je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
 

 

 

10. Konica Minolta všeobecne určila politiku za kritérium vlastného konania, ktorú si môžete prečítať na našom korporátnom webe tu.