Dispatcher Paragon


Efektívna kontrola nákladov a riadenie tlače


V dnešnej dobe sa každá organizácia (či už ide o malú spoločnosť,korporatívne prostredie, verejnú organizáciu alebo vzdelávacie zariadenie) usiluje o maximalizáciu transparentnosti a kontrolu svojich nákladov. Jedným z predpokladov je presný prehľad o všetkých tlačových operáciách pre prípadné rozúčtovanie nákladov na tlač podľa oddelení a jednotlivých užívateľov. Dispatcher Paragon od spoločnosti je tou pravou aplikáciou na tento účel.


Dispatcher Paragon Workflow

                      

Centrálne riadenie používateľov a úloh

Centrálne riadenie používateľov a úloh
 • Centralizované riadenie používateľov: individuálne používateľské prístupové práva k MFP k funkciám kopírovania, tlače, skenovania a faxovania je možné jednoducho a pohodlne centrálne spravovať.
 • Úlohy pre používateľský prístup: Správca môže prideliť používateľom rôzne úrovne prístupu k zariadeniu a funkciám zariadenia. Tieto úrovne sa dajú jednoducho spravovať na základe vytvorenia zodpovedajúcich používateľských úloh.
 • Centralizované riadenie overenia: Typy prihlásení užívateľa do zariadenia zahŕňajú overenie karty, užívateľské údaje a overenie PIN, pričom správca určí, ktorý typ overenia používateľa bude aktívny.

Podrobné reporty o výstupoch a nákladoch

Podrobné reporty o výstupoch a nákladoch
 • Webové reporty: Jednoduchá príprava podrobných prehľadov a flexibilných reportov, ktoré môžu zahŕňať všetky činnosti jednotlivých používateľov alebo používateľských skupín. To uľahčuje monitorovanie nákladov na každodennom, týždennom a mesačnom základe alebo za dlhšie časové obdobie.
 • Manažérske reporty: Zostavenie týchto hlásení, automaticky alebo na vyžiadanie, poskytuje vedeniu spoločnosti kompletný, prehľadne štruktúrovaný a zrozumiteľný prehľad s podrobnosťami o celkovom tlačovom prostredí.
 • Export portov: Export reportov do rôznych formátov pre uľahčenie a urýchlenie šírenia /zdieľania/ výsledkov.
 • Automatické reporty: Funkcia plánovania, ktorá automaticky generuje reporty v pravidelných intervaloch (mesačne, štvrťročne alebo ročne) pre podrobnejší prehľad

Riadenie rozpočtov a kvót

Riadenie rozpočtov a kvót
 • Jednoduché prideľovanie rozpočtu: Správca môže prideľovať individuálne rozpočty rôznym používateľom – čo uľahčuje obmedzenie tlačových činností konkrétnych používateľov pre udržanie kontroly nad nákladmi na tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie.
 • Pravidelné prerozdeľovanie rozpočtov: Rozpočty pridelené jednotlivým používateľom a používateľským skupinám sa dajú najlepšie riadiť prostredníctvom automatického prerozdeľovania alebo doplňovania v uvedených intervaloch. Vďaka tomu správca nemusí vykonávať rutinné úkony. Aj napriek tomu je stále možné vykonávať prerozdelenie alebo kvóty manuálne, čo umožňuje výkon občasných mimoriadnych tlačových úloh.
 • Platobný systém: Dispatcher Paragon ponúka rôzne pohodlné možnosti načítania na používateľské účty:
  • Načítanie pri pokladni: Obsluha pokladne dostane od používateľa peniaze, ktoré uloží na používateľský účet prostredníctvom aplikácie Dispatcher Paragon Cash Desk Management.
  • Samoobslužné načítanie: Prostredníctvom platobného zariadenia môžu používatelia ukladať hotovosť (mince a bankovky) priamo na svoj účet.
  • Načítanie kreditnej karty: Prostredníctvom PayPall alebo DIBS.

Účtovanie a monitorovanie tlače

Účtovanie a monitorovanie tlače
 • Účtovanie a monitorovanie tlače: Pre jednoduché zostavenie kompletnej histórie tlače môžu byť všetky tlačové úkony v sieti sledované v reálnom čase. Integrovaný terminál Dispatcher Paragon zaisťuje podrobné vyúčtovanie kopírovania, skenovania a faxovania (dostupné aj prostredníctvom externých terminálov).
 • Flexibilné prideľovanie zdrojov: Správca môže prideľovať používateľov ku konkrétnym nákladovým strediskám. Alternatívne si každý užívateľ môže pred tlačou individuálne zvoliť vhodné nákladové stredisko alebo projekt.
 • Individuálna kalkulácia ceny: Rôznym zariadeniam, nákladovým strediskám a užívateľom možno prideliť individuálne cenníky. Preto aj v prípade rôznorodej tlačovej infraštruktúry je možné pripraviť presnú kalkuláciu tlačových nákladov.
 • Sledovanie zariadení tretích strán: Sledovanie tlačových úloh môže zahŕňať tlačovú infraštruktúru celej firmy, t.j. je možné aj pri zariadeniach od inej spoločnosti než Konica Minolta.

Pozrite si brožúru, v ktorej nájdete všetky informácie na jednom mieste.

Brožúra Dispatcher Paragon
Dispatcher Paragon brozura nahlad