Compliance
Whistleblowing

Compliance / Whistleblowing

 

Oblasť Compliance je celosvetovo čoraz dôležitejšia a je pre nás veľmi dôležitá ako súčasť našej spoločenskej zodpovednosti.
 

Compliance: čo to znamená?

"Compliance" znamená dodržiavanie alebo súlad s určitými pravidlami alebo zákazmi, najmä s tými, ktoré sú stanovené v záväzných právnych predpisoch, ako napr.
 

  • zákaz protisúťažného správania
  • zákaz poskytovania alebo prijímania neoprávnených výhod
  • dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce
  • dodržiavanie Zákonníka práce atď.

Compliance zahŕňa dodržiavanie firemnej etiky, ako je stanovené v našich interných predpisoch, najmä v Etickom kódexe a Charte firemného správania, ktoré sú dostupné každému zamestnancovi prostredníctvom intranetu, a má najvyššiu prioritu pre všetky naše kroky a činnosti ako spoločnosti.

Výslovne sa zaväzujeme k zodpovednosti nielen za dosahovanie hospodárskeho rastu, ale aj za plnenie našich spoločenských povinností a prínos pre spoločnosť.
 

Compliance: prečo je také dôležité?

V spoločnosti KONICA MINOLTA je dodržiavanie právnych predpisov a interných smerníc samozrejmosťou.

Prax však ukazuje, že napriek tomu nie je možné vylúčiť porušenia v spoločnostiach. Dokonca ani zamestnanci, ktorí sa nezúčastňujú, o nich neinformujú svojich nadriadených, či už z nevedomosti, z dôvodu vnímanej ochrany spoločnosti alebo zo strachu z nevýhod.

Sme si vedomí toho, že samotná vedomosť o nedostatkoch môže byť skutočne zaťažujúca aj pre inak nezúčastnených zamestnancov. Mení sa ich lojalita k firme a ku kolegom. Nechcú niekoho neprávom obviniť, ale zároveň nechcú zakrývať pochybenia alebo niesť spoluzodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Neodhalené porušenie predpisov sa môže rýchlo stať existenčne ohrozujúcim a mať obrovské dôsledky pre všetky zúčastnené strany, najmä ak si už úrady nedostatky všimli.
 

Compliance: ako to funguje?

Compliance znamená aj zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a pravidlami spoločnosti a podporu zamestnancov v tomto smere.
Na tento účel sme zaviedli potrebné štruktúry, ktoré zabezpečujú znalosť pravidiel a pomáhajú odhaliť prípadné porušenia a nedostatky.
 

Whistleblowing – prijímanie oznámení

Whistleblowing sa vzťahuje na oznamovanie porušení, ku ktorým dochádza v súvislosti s prácou oznamovateľov.

Hlavným cieľom ochrany oznamovateľov je umožniť odhalenie protiprávneho konania, ku ktorému dochádza na pracovisku alebo pri výkone práce alebo inej podobnej činnosti a o ktorom zamestnanci a osoby v podobnom postavení bežne neinformujú zamestnávateľa alebo príslušné štátne orgány. Ochrana oznamovateľov je základným prostriedkom boja proti korupcii a inému nežiaducemu správaniu, ktoré je v rozpore s verejným záujmom.

Ochrana oznamovateľov sa poskytuje s účinnosťou od 17. decembra 2021 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V tejto smernici sú tiež vymedzené oblasti, ktorých sa oznámené porušenie musí týkať. S platnosťou od 1.7.2023 bol prijatý na Slovensku zákon č. 189/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoba zodpovedná za prijatie, prešetrenie a navrhnutie opatrení na nápravu zisteného porušenia bola určená Mgr. Jitka Dvořáková, Legal Counsel & Compliance Officer.

Oznámenie môže podať fyzická osoba (oznamovateĺ) a musí obsahovať informácie o možnom porušení príslušného právneho predpisu, o ktorom sa whistleblower dozvedel v súvislosti so svojou pracovnou alebo inou obdobnou činnosťou.Oznámenie je možné vykonať:
 

  • primárne prostredníctvom nášho špeciálne určeného a nezávislého poskytovateľa služieb Integrity Hotline, NAVEX Global Compliance, na bezplatnom telefónnom čísle 800 143 169
  • Oznamovateľ môže na podanie oznámenia použiť aj online formulár uvedený na webovej stránke spoločnosti NAVEX.
  • v papierovej forme na adresu Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o., na adresu Jitka Dvořáková, Žarošická 13, Brno, 628 00, v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ.
  • Osobne u oprávnenej osoby, po predchádzajúcej dohode e-mailom na Jitka.Dvorakova@konicaminolta.cz.

 
Zákon stanovuje povinnosť vydať oznamovateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia do 7 dní od jeho prijatia. Do 90 dní od prijatia oznámenia by mal oznamovateľ dostať oznámenie o tom, ako bolo oznámenie vyhodnotené. Lehota môže byť však predĺžená o 30 dní s uvedením dôvodu oznamovateľovi.

Oznámenia možno podávať aj anonymne, čo má však určité nevýhody. Je na rozhodnutí spoločnosti, či sa rozhodne prijať a prešetriť anonymné oznámenia. V každom prípade sa však takýmito oznámeniami nemusí zaoberať v lehotách a spôsobom stanoveným v zákone o ochrane oznamovateľov. Ochrana podľa tohto zákona sa však pôvodne anonymnému oznamovateľovi poskytuje až po odhalení jeho totožnosti osobe, ktorá by mohla oznamovateľa vystaviť odvetným opatreniam.

Spoločnosť KONICA MINOLTA sa zaväzuje, že proti oznamovateľovi nepodnikne žiadne kroky a bude ho chrániť pred prípadnou odvetou zo strany jeho nadriadených/kolegov.