Podniková udržateľnosť

 

Naše poslanie

Tvorba novej sociálnej a ekonomickej hodnoty. Všetky naše aktivity sú založené na Listine podnikového jednania. V tomto dokumente sa výslovne zaväzujeme k našej zodpovednosti nielen za dosiahnutie rastu, ale aj za plnenie našich sociálnych povinností a prispievanie k širšej spoločnosti.

Filozofia spoločnosti Konica Minolta je založená na tejto charte a riadi aktivity spoločnosti v oblasti udržateľnosti s jej poslaním „Tvorba novej hodnoty“. Kreatívne nápady využívame na dosiahnutie hmatateľnej novej hodnoty s cieľom vyriešiť výzvy, ktorým čelia zákazníci a spoločnosť ako celok. Konica Minolta sa vo svojej filozofii usiluje o etablovanie sa ako spoločnosť, ktorá je pre spoločnosť životne dôležitá tým, že pokračuje vo vytváraní novej hodnoty, ktorá prináša inovácie do sveta. Pri zohľadňovaní sociálnych, environmentálnych a ekonomických cieľov je preto našou udržateľnou misiou „Vytvorenie novej hodnoty pre udržateľný svet“.
 

Ciele udržateľnosti

Naším cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Keďže životné prostredie je hlavnou témou zainteresovaných strán, okrem toho je Eco Vision 2050, prvýkrát formulovaný v roku 2009, našim dlhodobým plánom na dosiahnutie udržateľnej budúcnosti. Toto je založené na našej filozofii a pozostáva z troch hlavných cieľov:
 


80% zníženie emisií CO2 počas životnosti výrobku do roku 2050 v porovnaní s fiškálnymi úrovňami v roku 2005
Podpora recyklácie a efektívne využívanie obmedzených zdrojov Zeme
 

Podpora obnovy a zachovania biodiverzity.  

 


Zásady

Na základe nášho dialógu so zainteresovanými stranami a analýzy materiality je životné prostredie témou ústredného významu v aktivitách Konica Minolta. Z tohto dôvodu sme definovali súbor kľúčových princípov environmentálneho manažmentu, ktoré sú stanovené v našich Európskych environmentálnych zásadách. Zásady sú v súlade s Listinou podnikového jednania a s filozofiou spoločnosti, vrátane nášho poslania. Tieto tri položky riadia naše aktivity v oblasti udržateľnosti, zatiaľ čo zásady obsahujú najkonkrétnejšie ciele.
 

Compliance

Pod pojmom 'compliance' si Konica Minolta nepredstavuje iba dodržiavanie národných a medzinárodných zákonov, ale aj dodržiavanie firemnej etiky a interných firemných pravidiel. S týmto vedomím bola vytvorená Listina podnikového jednania spoločnosti Konica Minolta. Definuje zásady, ktorými sa riadi compliance celej skupiny, a je nevyhnutný pre riadenie skupiny.

Pravidlá skupiny Konica Minolta upresňujú záväzok spoločnosti Konica Minolta konať v súlade s medzinárodnými sociálnymi normami, ako je napríklad Global Compact OSN, ktorej je spoločnosť (Konica Minolta, Inc.) signatárom, a Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Princípy, listiny a normy súvisiace s korporátnou spoločenskou zodpovednosťou (CSR), ktoré Konica Minolta schvaľuje alebo dodržiava:

 • Global Compact OSN
 • Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Japan Business Federation - "Charter of Corporate Behavior"
 • EICC Code of Conduct


Skupiny týkajúce sa CSR, ktorých je Konica Minolta súčasťou:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Responsible Minerals Trade Working Group, Conflict-Free Sourcing Working Group

Okrem toho dodržiavame aj európske zákony a predpisy, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú. Nižšie sú uvedené niektoré z nich.
 

Zákon o modernom otroctve:

V súlade s britským zákonom o modernom otroctve z roku 2015 a kalifornským zákonom o transparentnosti v dodávateľskom reťazci z roku 2015 spoločnosť Konica Minolta prehlasuje, že prijala opatrenia, aby zaistila, že v žiadnom jej dodávateľskom reťazci a pri žiadnej obchodnej aktivite spoločnosti nedochádza k otroctvu ani k obchodovaniu s ľuďmi.
 

Nariadenie o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH):

Predpisový rámec EÚ, ktorý vyžaduje registráciu a správu všetkých chemických látok používaných v súlade s podmienkami používania, aby bola umožnená bezpečná identifikácia chemických látok. Spoločnosť Konica Minolta túto smernicu dodržiava.
 

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE):

Smernica EÚ; v Európe naša spoločnosť prijala opatrenia v súlade so smernicou EÚ WEEE o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení, a túto smernicu dodržiava. 
 

Balíček obehového hospodárstva:

Sada opatrení, ktoré podporujú prechod Európy k obehovému hospodárstvu, zvyšuje globálnu konkurencieschopnosť, napomáha k udržateľnému ekonomickému rastu a tvorbe nových pracovných miest. Naša spoločnosť prijíma opatrenia na podporu dosiahnutia cieľa európskeho obehového hospodárstva.
 

Európska dobrovoľná dohoda o tlačiarňach (EVAP): 

Dobrovoľná dohoda z roku 2011 určuje sadu cieľov, ktoré musia spĺňať všetky produkty predávané na trhu EÚ. Požiadavky na energetickú účinnosť a možnosť obojstrannej tlače musí spĺňať 90% predaných produktov. Cieľom zmluvy je tiež znížiť vplyv zariadení na spracovanie obrazu na životné prostredie, a to ako dizajnom, tak aj prostredníctvom pomoci zákazníkom pri robení správnych rozhodnutí pri nákupe a používaní zariadenia. Spoločnosť Konica Minolta je signatárom tejto zmluvy.
 

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok (RoHS):

Smernica EÚ, ktorá obmedzuje (s výnimkami) použitie šiestich nebezpečných materiálov pri výrobe rôznych typov elektrických a elektronických zariadení. Spoločnosť Konica Minolta smernicu RoHS dodržiava.
 

Smernica o ekologickom dizajne:

Smernica EÚ, ktorá v celej Európskej únii ustanovuje jednotné pravidlá pre zvýšenie šetrnosti produktov k životnému prostrediu. Spoločnosť Konica Minolta dodržiava príslušné smernice o ekologickom dizajne.
 

Smernica o batériách:

Smernica EÚ, ktorá reguluje výrobu a likvidáciu batérií v Európskej únii s cieľom zvýšiť šetrnosť batérií a akumulátorov k životnému prostrediu. Spoločnosť Konica Minolta túto smernicu dodržiava.


 

Zodpovedný životný cyklus produktu a dodávateľský reťazec


Spoločnosť Konica Minolta sa zaviazala znižovať dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu produktu

Spoločnosť Konica Minolta sa zaviazala znižovať dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu produktu - od plánovania a vývoja po nákup a výrobu, distribúciu, predaj a servis, zber a recykláciu. Všetky fázy životného cyklu produktu sú pozorne sledované pomocou analýz všeobecných vstupov a výstupov, energetickej a zdrojovej efektívnosti, recyklácie a predchádzaniu vzniku odpadu, a spĺňajú všetky príslušné ekologické a bezpečnostné predpisy.

Spoločnosť Konica Minolta presadzuje udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci

Nezaväzujeme sa iba k priamemu plneniu povinností vyplývajúcich z okamžitého vplyvu produktov a služieb na životné prostredie. Zaväzujeme sa tiež k udržateľnosti v dodávateľskom reťazci na základe vzťahov s dodávateľmi založených na dôvere. Spoločnosť Konica Minolta vyžaduje, aby jej obchodní partneri brali pri podnikaní do úvahy problémy súvisiace s pracovnými podmienkami (ľudskými právami), etiku, životné prostredie, bezpečnosť a zdravie. Skupina tiež podniká kroky na riešenie problematiky konfliktných minerálov a snaží sa zabrániť porušovaniu ľudských práv v oblastiach konfliktu, z ktorých pochádzajú minerály používané v jej produktoch.
 

Ďalšie informácie a postrehy:

Certifikácie, hodnotenia a rebríčky

Systém riadenia z hľadiska ochrany životného prostredia spoločnosti Konica Minolta Europe je certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015. To je dôkazom našich ambicióznych cieľov pre znižovanie negatívneho dopadu na životné prostredie.
 
Spoločnosť Konica Minolta, Inc. si za svoj záväzok k udržateľnosti tiež vyslúžila od nezúčastnených strán medzinárodnú pochvalu. 

Spoločnosť bola zahrnutá v nasledujúcich významných ukazovateľoch investícií:
July 2018: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


July 2018: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Included in Dow Jones Sustainability World Index

Spoločnosť bola ohodnotená nasledujúcimi medzinárodnými agentúrami pre hodnotenie korporátnej spoločenskej zodpovednosti (CSR):

 
July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)March 2018: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel ExcellenceFebruary 2018: Ranked Gold Class 2018 for Corporate Sustainability by RobecoSAM

 October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDPLevel Recognition Medal in EcoVadis 2017 sustainability ratings

Značky

Spoločnosť Konica Minolta vo svojom odvetví stanovuje celosvetové štandardy v oblasti ochrany životného prostredia. Certifikácia spoločnosti v mnohých prípadoch spĺňa ešte prísnejšie štandardy, než je potrebné, čo dokladajú certifikačné značky.
Jedná sa o nasledujúce značky:

 • Modrý anjel: Spoľahlivý sprievodca ekologickou kúpou. Systémy spoločnosti Konica Minolta boli v roku 1992 prvými laserovými kopírovacími systémami na svete, ktoré získali túto certifikáciu. Takmer vo všetkých kancelárskych zariadeniach, ktoré sa v súčastnosti v Nemecku predávajú, sú touto značkou opatrené. Všetky zariadenia, vrátane tých predávaných mimo Nemecka, Spĺňajú prísne požiadavky nemeckej značky.


 
 • ENERGY STAR: Medzinárodný štandard pre energeticky účinné spotrebné produkty. Kľúčovým kritériom pre ní zku spotrebu energie je hodnota TEC (typická spotreba elektrickej energie). Tieto požiadavky spĺňajú všetky kancelárske systémy a takmer všetky produkčné tlačové systémy Konica Minolta.
 
 
 • Kontakt s potravinami: Ak sa stane, že nami vyrobený toner príde do styku s potravinami, nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vďaka vlastnostiam, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ho spoločnosť TÜV Rhineelland v prípade styku s potravinami označila za 100% nezávadný. Táto certifikácia pre bezpečnosť styku s potravinami vytvára nové príležitosti použitia vrátane tlače na obaly potravín a na potravinové štítky.


 

Kontaktujte nás...

...a obráťte sa na náš tím na podporu udržateľnosti!

Odoslať e-mail

ContactFormWrapper