Doplňujúce informácie

 

Správnym triedením odpadov:

  • prispievate k opätovnému použitiu, materiálovému zhodnoteniu a recyklácií elektroodpadu, použitých batérií/akumulátorov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov,
  • eliminujete možné vplyvy elektroodpadu, použitých batérií/akumulátorov, odpadov z obalov a neobalových výrobkov na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok,
  • prispievate k recyklácii elektroodpadu, použitých batérií/akumulátorov, odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím šetríte nerastné suroviny a prírodné zdroje.
 

Význam grafických symbolov

Takto označené výrobky alebo obaly nepatria do zmiešaného komunálneho odpadu:


označenie pre elektroodpad


označenie pre použité batérie


označenie pre odpady z obalov

Elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov je potrebné zbierať oddelene a nezneškodňovať ich spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom.

Elektroodpad a použité batérie/akumulátory odovzdávať kompletné – nerozobraté. Odpady z obalov a neobalových výrobkov vhadzovať do farebných zberných nádob určených na triedené zložky komunálneho odpadu.Zoznam miest spätného odberu a oddeleného zberu pre elektroodpad a použité batérie nášho zmluvného partnera SEWA, a.s. nájdete na www.sewa.sk.